Ks. Paweł Kujawa

Obecny proboszcz, od 2012 roku

Ks. Paweł Kujawa

Urodzony w roku 1969 w Poznaniu. W roku 1988 wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Tytuł magistra teologii uzyskał w 1993 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia Kapłańskie przyjął 26 maja 1994 r. w Katedrze Poznańskiej z rąk ks. Arcybiskupa Jerzego Stoby.

Po Święceniach Kapłańskich mianowany wikariuszem w Parafii Wniebowzięcia NMP w Środzie Wielkopolskiej (pełnił posługę w latach 1994 – 1996), a następnie w Poznaniu: w latach 1996 – 2003 w Parafii pw. Św. Jerzego, następnie w latach 2003 – 2008 w Parafii pw. św. Anny, później w latach 2008 – 2012 w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św.

W tym czasie pełnił także posługę: Kapelana Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego, uzyskując stopień Harcmistrza ZHP.

W latach 1998 – 2012 pełnił obowiązki katechety w Liceum Św. Marii Magdaleny w Poznaniu, a w latach 1998 – 2001 – redaktora programu telewizyjnego „Źródło” w TVP Poznań.

W latach 2004 – 2008 był przewodniczącym Komisji Duszpasterstwa i Młodzieży Synodu Archidiecezji Poznańskiej.

W latach 2003 – 2008 pełnił posługę Kapelana w Klinice Św. Rodziny w Poznaniu, a następnie – w latach 2008 – 2012 w Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej w Poznaniu.

1 lipca 2012 mianowany Proboszczem Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie.

Ks. Bolesław Wacław Kryś

Proboszcz w latach 1991 – 2012

Ks. Bolesław Kryś

Urodził się 28 września 1936 r. w Jankowie Zaleśnym k. Ostrowa Wielkopolskiego. Syn Józefa i Agnieszki, z domu Niśkiewicz. Miał ośmioro rodzeństwa, z których troje zmarło w dzieciństwie.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Jankowie Zaleśnym (do VI klasy) i Orpiszewie (klasa VII), wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Świętej Górze k. Gostynia, a następnie w Wolsztynie, które kończyło się maturą kościelną.

W latach 1956 – 1962 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. W 1958 r. zdał maturę państwową, w dwuletnim systemie zaocznym.

27 maja 1962 r. w Katedrze Poznańskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. Arcybiskupa Metropolity Antoniego Baraniaka.

W latach 1962 – 1964 pełnił posługę wikariusza w Parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Mokronosie, następnie w latach 1964 – 1968 jako kapelan szpitala powiatowego w Kościanie, później w latach 1968 – 1971 w Parafii Św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim oraz w latach 1971 – 1974 w Parafii Św. Marcina w Poznaniu.

Posługa w każdej parafii wzbogacała doświadczenie ks. Bolesława, pozwalała zdobywać praktyczne umiejętności prowadzenia biura parafialnego, organizacji życia parafii i pracy z młodzieżą oraz dawała lepsze zrozumienie wielu spraw.

W latach 1974 – 1980 objął funkcję proboszcza w Parafii Św. Wawrzyńca w Łomnicy k. Zbąszynia. Następnie, w latach 1980 – 1991, był proboszczem w Parafii Św. Józefa w Opalenicy, wydzielonej z parafii św. Mateusza, tworząc ją od podstaw. Wyremontował poprotestancki kościół, wybudował dom parafialny i probostwo, a także kaplice w sąsiednich wsiach Jastrzębniki i Kopanki. Był inicjatorem (razem z ks. Stanisławem Stankowskim) tzw. grup opalenickich Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Tam też przeżył zawał serca i poprosił o skierowanie na mniejszą placówkę.

W latach 1991 – 2012 pełnił posługę proboszcza w Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie.

26 sierpnia 1991 r. ks. Bolesław rozpoczął posługę duszpasterską w dzień odpustu. Kontynuował dzieło swego poprzednika, w pracach remontowo-budowlanych w kościele, na probostwie i otoczeniu, przy powstawaniu i budowie cmentarza.

Bardzo zatroskany o dobro i rozwój duchowy wiernych, z wielkim oddaniem i zaangażowaniem niósł przesłanie, by każdy parafianin mógł dostąpić zbawienia.

Na 27 maja 2012 r. przypadł Jubileusz Wdzięczności, czyli 50-lecie posługi kapłańskiej ks. Bolesława Krysia.

30 czerwca 2012 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał na probostwie w parafii pw. Św. Marka Ewangelisty w Poznaniu.

Ks. Bolesław Kryś zmarł 7 listopada 2020 r., w wieku 84 lat.

Ks. Czesław Szperzyński

Pierwszy Proboszcz, w latach 1979 – 1991

Ks. Czesław Szperzyński

Urodził się w Ostrowie Wielkopolskim 14 maja 1934 r. Rodzice Księdza Czesława: Antoni Szperzyński, solidny rzemieślnik kolejowy i Pelagia, z domu Niedziela, byli ludźmi głęboko wierzącymi i praktykującymi. Miał brata Edwarda i siostrę Joannę. Do szkoły podstawowej i liceum uczęszczał w Ostrowie Wielkopolskim, maturę zdał 6 czerwca 1952 r.

W latach 1952 – 1958 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. 31 maja 1958 r. w Archikatedrze Poznańskiej otrzymał święcenie kapłańskie z rąk ks. Arcybiskupa Metropolity Antoniego Baraniaka.

Pierwociny kapłańskie odbył między majem a sierpniem 1958 r., pełniąc trzymiesięczne zastępstwo w Pogrzybowie. 1 września 1958 r. objął wikariat w Turkowych, a 1 lipca 1960 r. przeszedł na wikariat do Mosiny.

1 września 1962 r. proboszcz mosiński ks. kanonik Roman Hildebrand zlecił mu opiekę duszpasterską nad wiernymi w Krośnie. Zamieszkał na plebanii w jednym pokoju przedzielonym na mieszkanie i biuro. W latach 1961 – 1965 pełnił obowiązki proboszcza mosińskiego (na czas choroby proboszcza ks. Hildebranda).

1 stycznia 1970 r. ks. Arcybiskup Antonii Baraniak mianował ks. Czesława Rektorem Ośrodka Duszpasterskiego w Krośnie.

W latach 1962 – 1979 wytrwale zabiegał, podejmował starania i walkę z władzami komunistycznymi o usamodzielnienie i utworzenie parafii w Krośnie. 15 września 1979 r. ks. Arcybiskup Metropolita Jerzy Stroba mianował ks. Czesława Szperzyńskiego proboszczem nowo erygowanej (15 kwietnia 1979 r.) parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie.

19 marca 1980 r. obronił magisterium z historii kościoła na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.

23 lipca 1991 r. nagle i niespodziewanie zmarł na nadciśnienie tętnicze i zawał serca. 25 lipca 1991 r. ks. dziekan Bernard Kus odprawił Mszę Św. koncelebrowaną a przyjaciel ks. prof. prałat Marian Banaszak z Poznania, wygłosił kazanie żałobne. 26 lipca 1991 r. przyjaciel ks. prałat Kazimierz Pielatowski z Puszczykowa wygłosił homilię żałobną podczas Mszy Św. pogrzebowej, której przewodniczył ks. biskup Stanisław Napierała. Pogrzeb odbył się na cmentarzu w Puszczykowie, gdzie spoczął w pobliżu grobu swoich czcigodnych rodziców.

Ks. Czesław Szperzyński cieszył się ogromnym i powszechnym autorytetem w parafii. Był szlachetnym i skromnym człowiekiem, wspaniałym i gorliwym kapłanem.