Lektora ustanawia się dla spełnienia funkcji, która jest jego funkcją właściwą, tzn. dla czytania słowa Bożego w czasie zgromadzenia liturgicznego (nie zaś Ewangelii), w czasie Mszy świętej i innych obrzędów świętych, a w razie braku kantora może on recytować psalm między czytaniami, zapowiadać intencje modlitwy powszechnej, jeśli nie ma diakona lub kantora, kierować śpiewem i uczestnictwem wiernych, przygotowywać wiernych do godnego przyjmowania sakramentów. Może też – jeśli zachodzi potrzeba – odpowiednio przygotować innych wiernych, by potem – na mocy czasowego zlecenia – czytali Pismo święte podczas czynności liturgicznych. Aby zaś w sposób bardziej właściwy i doskonały spełniał te funkcje, powinien on ustawicznie rozważać Pismo Święte. Lektor, świadomy przyjętego obowiązku, powinien dokładać starań i stosować wszystkie odpowiednie sposoby, dążąc do coraz większej i żywszej miłości oraz znajomości Pisma Świętego, przez co stanie się doskonalszym uczniem Pana.

Paweł VI, List apostolski „Ministeria quaedam”

Lektor, to posługa wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy świętej i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię, nie prosi wówczas kapłana o błogosławieństwo). Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Strojem liturgicznym lektora jest biała alba, która – gdy jej krój tego wymaga – przepasana jest na biodrach cingulum – sznurem i uzupełniona przez humerał, który zasłania świecki strój wokół szyi.

Za sprawowaną liturgię bezpośrednio odpowiada kapłan. Lektor jest jednak pierwszym, który bierze współodpowiedzialność i bezpośrednio prowadzi posługę liturgiczną.

Pięć Przykazań Lektora

  1. Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.
  2. Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.
  3. Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.
  4. Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.
  5. Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.